Veel gestelde vragen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Project 10:27 is het (wereld)diaconale programma van de GZB. Voor de GZB is dit programma per 1 januari 2016 de opvolger van Luisterend Dienen, voorheen van Kerk in Actie (PKN).
Project 10:27 omvat een groot aantal diaconale projecten in Nederland en wereldwijd, die gemeenten kunnen steunen.

De naam en de ondertitel ‘… en je naaste als jezelf’ verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Tientallen zendingswerkers zijn uitgezonden en een groot aantal projecten worden gesteund op verschillende continenten. De GZB doet dit samen met en namens ruim 400 gemeenten binnen de PKN. Het zendingswerk en de projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met partnerkerken en -organisaties van de GZB.

De GZB kan in zijn werk niet heen om de verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen die hulp nodig hebben, ‘een beker water en een stuk brood’. Dit diaconale werk heeft de GZB ondergebracht in een diaconaal programma: Project 10:27.

Per 1 januari 2016 bestaat Luisterend Dienen niet meer. Kerk in Actie van de PKN beëindigde dit programma na ongeveer 25 jaar.
Omdat de GZB met een aantal diaconale projecten in Luisterend Dienen meedeed, is een programma ontwikkeld met de naam Project 10:27. Hiermee is een nieuwe financieringsbron gevonden. Behalve de GZB-projecten die deel uitmaakten van Luisterend Dienen, zijn alle overige diaconale projecten van de GZB in Project 10:27 ondergebracht.

De gemeente is de plaats waar we van de liefde van God horen en erin groeien. Het is de plaats waar we toegerust worden om uit deze liefde te leven. Dat wordt zichtbaar in het diaconaat van de gemeente. De diaconie leidt en coördineert de zorg voor mensen die om hulp verlegen zijn, in Nederland en (ver) daarbuiten. Via het programma Project 10:27 mogen we als gemeente van de PKN een lokale gemeente elders in de wereld hulp bieden. Diaconaat is niet zomaar hulp, het is een getuigenis!

Het diaconale programma Project 10:27 maakt het voor diaconieën mogelijk om langs kerkelijke weg hulp te verlenen aan mensen die onze steun dichtbij en ver weg nodig hebben. De partners van de GZB weten hen te bereiken en de besteding van de giften vindt via hen op een verantwoorde manier plaats.

Jongeren horen bij de gemeente en willen we dus ook betrekken bij het werelddiaconaat.  Binnen de GZB (Project 10:27) bieden we ervaringsreizen aan waarbij jongeren over de grens heen zien en ervaren hoe anderen met God en hun naaste leven. Door zo’n ontmoeting ontdekken jongeren hoe ze zelf dienstbaar kunnen zijn, dichtbij en ver weg. Kijk op www.gzbexperience.nl voor meer informatie.

Zijn er voor een project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Heeft u vragen? U kunt hieronder contact met mij opnemen. Alvast bedankt.